Gegevens c.q. voorwaarden voor ANBI-status:

Kinderboerderij Jong Leven is een stichting, die geheel gerund wordt door vrijwilligers en staat als Stichting Kinderboerderij Jong Leven ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 41241413 en heeft RSIN- nummer 814204296.

Bestuur:

  • Voorzitter: Dhr. Yde Bouma

  • Secretaris: Dhr. Jacco Kuitwaard

  • Penningmeester: Dhr. Bas Staadegaard

  • Alg. bestuurslid: Mw. Esther Bodegraven

Bezoekadres:    Janspad 2, 1834 EM Sint Pancras

Postadres:  Koperslagerstraat 51, 1825 DE Alkmaar

Doelstelling:

Het hoofddoel is mens en dier nader tot elkaar te brengen en van elkaar te leren op zowel educatie alsook recreatieve manier. Daarnaast het in stand houden van, en het verder vervolmaken van de accommodatie van de kinderboerderij met zijn dierenbestand.

Hoofdlijnen van ons beleid zijn:

  • Het voortdurend streven/bewaken van naleving doelstelling en daarbij inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Voorts willen we door het houden van vele festiviteiten een bijdrage leveren aan het sociale leven van Sint Pancras en omgeving.

  • Het in stand houden van ons behaalde kwaliteitscertificaat, Keurmerk kinderboerderijen van vSKBN.

  • De gezondheid en welzijn van onze vrijwilligers, bezoekers en dieren staan hoog in ons vaandel.

  • We streven  voor wat betreft de  exploitatie naar volledige selfsupporting a.g.v. steeds verder terugtredende overheid.

Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van betaalde krachten; de gehele kinderboerderij wordt geleid door vrijwilligers; indien zij onkosten moeten maken worden deze redelijkerwijs vergoed.

  

Inhoudelijk jaarverslag 2018 van KB Jong Leven

Afgelopen jaar stond in hoofdzaak in het teken van onderhoud aan onze accommodatie o.a vervanging waterborden en windveren van ons kippenverblijf (achter) en van de buitenvoliere.en verbetering van de fietsenstalling bij de ingang van de kinderboerderij en het nodige schilderwerk van onze opstallen. De toegankelijkheid van grote weide is voorzien van een tegelpad van voor tot achter door onze vrijwilligers. Het voortbestaan van de kinderboerderij is voor de toekomst gewaarborgd, door met de gemeente(wethouder Fintelman) een duurzame gebruikersovereenkomst te tekenen. Tevens is er een recht van opstal gevestigd voor de gebouwen die allen eigendom zijn van de kinderboerderij en vastgelegd bij de notaris. Daarnaast heeft de samenwerking met Museum Broekerveiling verder gestalte gekregen. De kinderboerderij heeft de diereneilandjes op het museumplein voorzien van diverse tegelpaden om toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en verzorgd de wettelijk Q-koorts-inenting van de schapen en geiten. Verdere positieve vermeldingen: - Via Unive hebben we de beschikking gekregen over een AED-apparaat en hebben we in ons midden 6 medewerkers die het kunnen bedienen, mocht dat nodig zijn. - Stichting Lief Langedijk was goed voor de aanschaffing van een goede gereviseerde broodsnijmachine - Kossen Leijenfonds was weer goed voor beschikbaar stellen van materialen (zie boven, waterborden.e.d)) Gelukkig boeren we financieel ook weer vooruit. We kiezen dan ook voor vermindering van de jaarlijkse lasten, voor zover deze door onszelf zijn te beïnvloeden en proberen op allerlei manieren geld bijeen te sprokkelen. Enkele voorbeelden zijn: deelname Rabo-sponsortocht (€300, -), Wecycle –project (€250, -), aanvraag Nldoet €400, Sponsoractie Deen (€500,-,Gift van Hofstedefonds€1000,- (t.b.v.opknappen eendenkooi) Immers vele kleintjes maken ook een grote. Verder blijven onze vrijwilligers veel in zelfwerkzaamheid uit voeren ( zoveel als kan) en schromen we niet gebruik te maken van inzet van buiten. Veelal hulp in natura ( diensten en leveranties) van bedrijven en instellingen die ons een warm hart toedragen. De publieksactiviteiten werden ook weer druk bezocht en worden zeer gewaardeerd gezien de vele reacties. Ons vrijwilligersbestand is de laatste jaren verder uitgebreid en is inmiddels de 60 personen gepasseerd. Er zijn 4 medewerkervergaderingen gehouden, met als onderwerpen: code- hygiëne, arbo-zaken, fokbeleid, welzijn en gezondheid van de dieren, organisatie en evaluatie van festiviteiten, bedrijfshygiene en lopende en nieuwe projecten Verder participeren tegenwoordig diverse instellingen in onze dagelijkse bedrijfsvoering, naast ons vaste vrijwilligerscorps. Denk hierbij aan stagiaires voor praktijkopleiding van het Clusius College en leerlingen van De Spinaker. Verder doen jonge Wajongers werkervaring bij ons op en bieden we scholieren op zaterdag en zondag de mogelijk tot maatschappelijke stages. We zitten hiermee vol tot1 juni 2018. Daardoor is er momenteel sprake van een “vrijwilligers- stop”; een bijkomend voordeel is, dat we daardoor naast de officiële openingtijden alle ochtenden open kunnen zijn voor onze bezoekers. Met gevolg een grote toename van het aantal bezoekers. Om groot onderhoud aan onze accommodatie te verrichten, maken we in toenemende mate gebruik van gratis aangeboden diensten van diverse instanties/clubs o.a. in het kader van NLdoet van het Oranjefonds.Dit jaar was het een team van De Waaier. Het dierenbestand is ongeveer hetzelfde gebleven, Alleen uitgebreid met de komst van een dwergpony, Citano Het fokbeleid is aangepast, om zelf in eigen behoefte te voorzien en in te spelen de beperkte vraag van derden. De investeringen beperkten zich dit jaar hoofdzakelijk tot het aanbrengen inbraak-beveiligingen,en aanschaf gereedschap a.g.v .2 inbraken.`

 

Verder is vermeldenswaard dat:

- We regelmatig positief de krant hebben gehaald met onze activiteiten.

- Alle geiten en schapen zijn dit jaar weer ingeënt tegen Q-koorst.

- We inmiddels 5 BHV-ers hebben binnen onze organisatie. -

- De Aequor-erkenning verlengd is voor onbepaalde tijd; we mogen praktijkles geven tot MBO 4

 - Het schoolbezoek weer is toegenomen. In voorjaar en rondom Werelddierendag. 

- We tevreden zijn over de bedrijfsvoering, het onderhoud aan en het schoonhouden van de accommodatie.

- De uiteindelijke schade van de inbraken viel gelukkig mee door de vele giften,die we spontaan mochten ontvangen.

 

 

 

Financieel resultaat en vermogen:

Door het voeren van een zuinig beleid en een hoge mate van zelfwerkzaamheid zijn we er weer in geslaagd de exploitatie alsook de gedane investeringen financieel rond te krijgen, . Onze jaarrekening vertoont weer een positief saldo van €3700,-,-,waardoor onze liquide middelen per 31-12-2017 nu €13.643,-,- bedragen. Hiervan reserveren we alvast €7.000,- voor toekomstige vervanging van ons medewerkersverblijf.(Hiervoor naar schatting ca.€30.000,- nodig) Daarnaast zijn alle gebouwen ons eigendom en worde qua waarde niet in de balans meegenomen. Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan de verminderde energielasten (a.g.v. zonnepanelen),toename opbrengst donatieronde, sponsoring, giften e.d. Voor wat betreft de verdere jaarlijkse exploitatie valt op te merken, dat: - De kosten van krachtvoer alsmaar hoger worden en - de steeds maar toenemende,verzekeringskosten,energielasten, dierenartskosten (verplichte inenting dieren tegen Q-koorts is wettelijke eis)

 

 

 

 

 Logo anbi
Algemeen Nut Beogende Instellingen