Gegevens c.q. voorwaarden voor ANBI-status:

Kinderboerderij Jong Leven is een stichting, die geheel gerund wordt door vrijwilligers en staat als Stichting Kinderboerderij Jong Leven ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 41241413 en heeft RSIN- nummer 814204296.

Bestuur:

  • Voorzitter: Dhr. Yde Bouma

  • Secretaris: Dhr. Jacco Kuitwaard

  • Penningmeester: Dhr. Bas Staadegaard

  • Alg. bestuurslid: Mw. Esther Bodegraven

Bezoekadres:    Janspad 2, 1834 EM Sint Pancras

Postadres:  Koperslagerstraat 51, 1825 DE Alkmaar

Doelstelling:

Het hoofddoel is mens en dier nader tot elkaar te brengen en van elkaar te leren op zowel educatie alsook recreatieve manier. Daarnaast het in stand houden van, en het verder vervolmaken van de accommodatie van de kinderboerderij met zijn dierenbestand.

Hoofdlijnen van ons beleid zijn:

  • Het voortdurend streven/bewaken van naleving doelstelling en daarbij inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Voorts willen we door het houden van vele festiviteiten een bijdrage leveren aan het sociale leven van Sint Pancras en omgeving.

  • Het in stand houden van ons behaalde kwaliteitscertificaat, Keurmerk kinderboerderijen van vSKBN.

  • De gezondheid en welzijn van onze vrijwilligers, bezoekers en dieren staan hoog in ons vaandel.

  • We streven  voor wat betreft de  exploitatie naar volledige selfsupporting a.g.v. steeds verder terugtredende overheid.

Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van betaalde krachten; de gehele kinderboerderij wordt geleid door vrijwilligers; indien zij onkosten moeten maken worden deze redelijkerwijs vergoed.

  

Inhoudelijk jaarverslag 2015 van KB Jong Leven

 

Afgelopen jaar stond in hoofdzaak in het teken van onderhoud aan onze accommodatie; waaronder de vervanging van het dak van de hertenstal en er is een begin gemaakt met het herstraten van het gehele plein, beide in zelfwerkzaamheid van onze vrijwilligers. Verder zijn we bezig met een verduurzamingsproject, zoals het aanbrengen van zonnepanelen om de jaarlijkse energiekosten terug te dringen. Dit laatste is van groot belang nu we als kinderboerderij genoodzaakt zijn steeds meer zelf de broek op te moeten gaan houden nu de gemeente steeds verder terug treed.  We kiezen dan ook voor vermindering van de jaarlijkse lasten, voor zover deze door onszelf zijn te beïnvloeden en proberen op allerlei manieren geld bijeen te sprokkelen. Enkele voorbeelden zijn: deelname Rabo-sponsortocht (€300, -),  Wecycle–project (€250, -), aanvraag NL-doet (€400, -) en eventueel tegen betaling verhuur van de educatieve ruimte en verzorgen van kinderpartijtjes. Dit jaar zijn 4 kinderpartijtjes verzorgt, opbrengst €150, - Immers vele kleintjes maken ook een grote. Verder blijven onze vrijwilligers veel in zelfwerkzaamheid uitvoeren (zoveel als kan) en schromen we niet gebruik te maken van inzet van buiten. Veelal hulp in natura (diensten en leveranties) van bedrijven en instellingen die ons een warm hart toedragen. Dit jaar heeft het Kossen-Leijenfonds ons mogelijk gemaakt om de hertenstal te kunnen renoveren en de waterborden en goten te vervangen van de educatieve ruimte voor een bedrag aan materialen van €3.400, - Stichting Lief Langedijk het ons mogelijk gemaakt om een nieuwe bosmaaier, een bladblazer en hogedrukreiniger aan te schaffen (€1.260, -).

De publieksactiviteiten werden ook weer druk bezocht en worden zeer gewaardeerd gezien de vele reacties.

Ons vrijwilligersbestand is de laatste jaren verder uitgebreid en is inmiddels de 60 personen gepasseerd. Er zijn 4 vrijwilligersvergaderingen gehouden, met als onderwerpen: code- hygiëne, arbo-zaken, fokbeleid, welzijn en gezondheid van de dieren, organisatie en evaluatie van festiviteiten, bedrijfseigene en lopende en nieuwe projecten

Verder participeren tegenwoordig diverse instellingen in onze dagelijkse bedrijfsvoering, naast ons vaste vrijwilligerscorps. Denk hierbij aan stagiaires voor praktijkopleiding van het Clusius College en leerlingen van De Spinaker. Verder doen jonge Wajongers werkervaring bij ons op en bieden we scholieren op zaterdag en zondag de mogelijk tot maatschappelijke stages. We zitten hiermee vol tot 1 juni 2016. Daardoor is er momenteel sprake van een “vrijwilligers- stop”; een bijkomend voordeel is, dat we daardoor naast de officiële openingtijden alle ochtenden open kunnen zijn voor onze bezoekers. Met gevolg een grote toename van het bezoekersaantal.

Om groot onderhoud aan onze accommodatie te verrichten, maken we in toenemende mate gebruik van gratis aangeboden diensten van diverse instanties/clubs o.a. in het kader van NL-doet van het Oranjefonds, dit jaar was het Unive-Hal.

Het dierenbestand is hetzelfde gebleven. Het fokbeleid is aangepast, om zelf in eigen behoefte te voorzien en in te spelen de beperkte vraag van derden.

De investeringen beperkten zich dit jaar hoofdzakelijk tot het aanbrengen van 6 stuks grote zonnepanelen op het kippenhok, de aanschaf van materialen t.b.v. herinrichting van de educatieve ruimte, een vitrine, een 2e hands hooischudder en zijn er diverse kosten gemaakt t.b.v. herstraten plein en hekwerk weiland aan de Twuyverweg.

 

Financieel resultaat en vermogen:

 

Door het voeren van een zuinig beleid en een hoge mate van zelfwerkzaamheid zijn we er weer in geslaagd de exploitatie alsook de gedane investeringen financieel rond te krijgen, al moeten we wel melden dat we jammer genoeg flink achteruit zijn “geboerd”.

Onze jaarrekening vertoont een negatief saldo van €2.700, -, waardoor onze liquide middelen per 31-12-2012 nu nog maar €8.220, - bedragen. Daarnaast zijn alle gebouwen ons eigendom en worden qua waarde niet in de balans meegenomen.

Dit negatieve resultaat is in hoofdzaak te wijten aan de verminderde gemeentelijk subsidie met €1.700, -,  minder opbrengst verkoop dieren ad.€600, - en minder verkoop hooi €500, -

Voor wat betreft de verdere jaarlijkse exploitatie valt op te merken, dat:

- De kosten van krachtvoer die alsmaar hoger worden.

- De steeds maar toenemende verzekeringskosten, energielasten, dierenartskosten (verplichte inenting dieren tegen Q-koorts is wettelijke eis)

Om komende jaren de exploitatie rond te krijgen, hopen we nog op een beetje activiteiten- subsidie van de gemeente en zijn we verder genoodzaakt onze donatiekaart met € 1- verhogen en hopen tevens op meer sponsors nu de economie weer een beetje aantrekt.

 

 

 Logo anbi
Algemeen Nut Beogende Instellingen