Inhoudelijk jaarverslag 2021 van kinderboerderij Jong Leven

Tot 22 mei vorig jaar waren we voor publiek gesloten en dus konden we jammer genoeg geen
bezoek toelaten bij de jonge geitjes en lammertjes. Alle festiviteiten en publieksactiviteiten,
zoals paaseieren zoeken en schilderen, schaapscheerdersfeest e.d. vielen in het water en de
kinderboerderij moest draaiende gehouden worden met beperkte bezetting om toch de dieren
te voeren en te verzorgen.
Voordeel was, dat we eind april het Hossie, ons vrijwilligersverblijf konden slopen en in mei
konden beginnen met de nieuwbouw hiervan, zonder maatregelen te hoeven nemen om
publiek op afstand te houden. Eind december was het project gereed. Met dank aan onze
vrijwilligers, geheel in zelfwerkzaamheid uitgevoerd en verder financieel mogelijk gemaakt
door de vele fondsen en sponsors. En dat een plaatje geworden. En gaan we in 2022 in
gebruik nemen.

Als kinderboerderij zijn we vanaf 22 mei weer dagelijks open gegaan volgens de strikte
RIVM-richtlijnen. Dat betekent concreet dat er ook niet meer dan 25 personen op de
kinderboerderij aanwezig mochten zijn en hebben we op 3 oktober op kleine schaal
werelddierendag kunnen vieren, onze enigste festiviteit,wat voortreffelijk georganiseerd was
door onze jeugdploeg , ( feestmaaltijd voor de dieren, speurtocht, en spelletjes).

Tot overmaat van ramp moesten ook alle pluimvee en eenden weer opgehokt worden a.g.v.
vogelgriep. Ophokplicht tot 7 juli 2021 en opnieuw weer ingegaan in november tot heden.
Gelukkig was niet alles kommer en kwel. Het hele jaar door hebben we stagiaires en
scholieren voor maatschappelijk stage gehad.. Ondanks de strenge RIVM maatregelen kon
toch Nldoet 29 mei plaatsvinden en heeft de onderhoudsploeg toch kans gezien nog vele
zaken op te knappen, en assistentie verleend bij de nieuwbouw. Dat kon nu mooi omdat we
voor publiek (deels) gesloten waren e.d. Dus verder een erg saai jaar.

Vele vaste vrijwilligers waren genoodzaakt thuis te blijven, om geen Corona op te lopen,
vooral de ouderen onder ons.
Daarnaast heeft de samenwerking met Museum Broekerveiling verder gestalte gekregen. De
kinderboerderij behartigt hun dierenbestand en voorziet elk voorjaar de diereneilandjes op het
museumterrein van geitjes en schaapjes en verzorgt de wettelijk Q-koorts-inenting van de
schapen en geiten.

Verdere positieve vermeldingen:
– 22 oktober is onze Erkenning SBB, voor het begeleiden van stagiaires voor
dierenverzorging tot niveau MBO4 weer met 4 jaar verlengd..
– Tijdens de renovatie en verduurzamen van ons vrijwilligersververblijf is ook de gehele
elektrische installatie ge-update, het geen o.a. noodzakelijk werd door de uitbreiding
van het aantal zonnepanelen.
– En zijn we vanaf 1 juli van het gas af, hetgeen gezien de huidige tarieven een goede
zet is geweest
Door de nieuwbouw zijn we financieel slechts ca.€3000,- achteruit geboerd., zie onze
jaarrekening.
We hebben voor ons nieuwbouwproject ca. €21000,-van fondsen , sponsors en enkele gullen
gevers moge ontvangen, waarvoor nogmaals onze dank.
Verder blijven onze vrijwilligers veel in zelfwerkzaamheid uit voeren ( zoveel als het kan) en
schromen we niet gebruik te maken van inzet van buiten.
Veelal hulp in natura ( diensten en leveranties) van bedrijven en instellingen die ons een warm
hart toedragen. Het aantal sponsors neemt elk jaar nog toe.
De publieksactiviteiten hadden geen doorgang a.g.v. Corona, alleen Werelddierendag op
kleine schaal gevierd, maximaal mochten 30 personen toegang hebben.
Ons vrijwilligersbestand is constant gebleven en is ca. 60 personen gepasseerd. En kennen we
momenteel een vrijwilligersstop. We zouden alleen bestuurlijk in de toekomst versterking
behoeven. gezien de vergevorderde leeftijd van onze penningmeester.
Verder is er een leuke ontwikkeling: dagelijks na schooltijd van de basisschool hebben we nu
jeugdploegen, die helpen met het voeren. We kennen een echte wachtlijst hiervoor en die
wordt maar niet kleiner omdat niemand wil stoppen.

A.g.v. Corona zijn er dit jaar slechts 2 medewerkervergaderingen gehouden, met als
onderwerpen: code- hygiëne, arbo-zaken, fokbeleid, welzijn en gezondheid van de dieren,
organisatie en evaluatie van festiviteiten, bedrijfshygiene en lopende, nieuwe projecten
Verder participeren tegenwoordig diverse instellingen in onze dagelijkse bedrijfsvoering,
naast ons vaste vrijwilligerscorps. Denk hierbij aan stagiaires voor praktijkopleiding van het
Clusius College. Verder doen jonge Wajongers werkervaring bij ons op en bieden we
scholieren op zaterdag en zondag de mogelijk tot maatschappelijke stages. We zitten hiermee
vol tot eind 2022.

Het dierenbestand is ongeveer hetzelfde gebleven.
Het fokbeleid is aangepast, om zelf in eigen behoefte te voorzien en in te spelen de beperkte
vraag van derden. Verder hebben we een adres gevonden waar onze oudere dieren naar toe
kunnen en daar tot hun dood mogen verblijven, waardoor het ons mogelijk gemaakt wordt een
jong en gezond dierenbestand te houden en onze naam Jong leven hoog te houden.

De investeringen beperkten zich dit jaar hoofdzakelijk tot de renovatie en verduurzamen van
ons vrijwilligersverblijf. Kosten ca. 32.000,-

Verder is vermeldenswaardig dat:
– We regelmatig positief de krant hebben gehaald met onze activiteiten.
– Alle geiten en schapen zijn dit jaar weer ingeënt tegen Q-koorts.
– We inmiddels 5 BHV-ers hebben binnen onze organisatie.
– We tevreden zijn over de bedrijfsvoering, het onderhoud aan en het schoonhouden van
de accommodatie, door onze voortreffelijk vrijwilligers , die van alle markten thuis
zijn
– Afgelopen jaar heeft een student van het Clusius College met goed gevolg
praktijkexamen gedaan op de kinderboerderij, en diploma medewerker
dierenverzorger behaald.

Financieel resultaat en vermogen:
Door het voeren van een zuinig beleid en een hoge mate van zelfwerkzaamheid zijn we er
weer in geslaagd de exploitatie alsook de gedane investeringen financieel rond te krijgen, .
Onze jaarrekening vertoont slechts een negatief saldo van €3.020,-, ondank de
nieuwbouw,waardoor onze liquide middelen per 31-12-21 nu €26.388,,- bedragen.
Hiervan reserveren we alvast €10.000,- voor toekomstige vervanging van een gedeelte
hekwerk,vervanging natweer-voorziening en onvoorziene energiekosten.
Daarnaast zijn alle gebouwen ons eigendom en worden qua waarde niet in de balans
meegenomen.