Inhoudelijk jaarverslag 2019 van Kinderboerderij Jong Leven

Afgelopen jaar stond in hoofdzaak in het teken van onderhoud aan onze accommodatie  o.a. de eendenkooi opnieuw ingericht en opgeknapt, de grote weide opnieuw ingezaaid en een afdak gemaakt voor onze evenementen-attributen en  het nodige schilderwerk aan  onze opstallen verricht.

Het voortbestaan van de kinderboerderij is voor de toekomst gewaarborgd, doordat Esther Bodegraven het Diploma Houder van overige zoogdieren heeft behaald om later te kunnen voorzien in de beheerders-functie,(wettelijke eis), voor het geval ooit de huidige voorzitter Yde Bouma  er mee gaat stoppen, gezien zijn gevorderde leeftijd.

Daarnaast heeft de samenwerking met Museum Broekerveiling verder gestalte gekregen. De kinderboerderij behartigt hun dierenbestand en voorziet elk voorjaar de diereneilandjes op het museumterrein van geitjes en schaapjes en verzorgt de wettelijk Q-koorts-inenting van de schapen en geiten.

Verdere positieve vermeldingen:

Stichting Lief Langedijk was goed voor de aanschaffing van een kleine aanhangwagen

Heras Hekwerken was weer goed voor nieuw hekwerk

Sweco (voorheen Grontmij) schonk ons 2 nieuwe kruiwagens

Marcelis Decave heeft kosteloos de layout verzorgd voor onze jubileumkrant in het kader van ons 25-jarig bestaan als kinderboerderij. Deze krant is bij de mensen goed ontvangen.

De leerlingen van de Paus Johannesschool wilden maatschappelijk iets voor ons betekenen en hebben middels een sponsorloop €3200,- bijeen gelopen  en dat is besteed aan een infraroodverwarming in onze educatieruimte, ter vervanging van de oude gasgevelkachels. De eerste aanzet om komende jaren van het gas af te gaan.

Gelukkig boeren we financieel ook weer vooruit. We kiezen dan ook voor vermindering van de jaarlijkse lasten, voor zover deze door onszelf zijn te beïnvloeden en proberen op allerlei manieren geld bijeen te sprokkelen. Enkele voorbeelden zijn: deelname Rabo-clubkascampgne (€1253,-) Wecycle –project (€250, -), aanvraag Nldoet €400, Opbrengst klaverjasdrive van GLP Reijne €300,-Gift van Hofstedefonds€1000,- (t.b.v.opknappen eendenkooi)

Immers vele kleintjes maken ook een grote.

Verder blijven onze vrijwilligers veel in zelfwerkzaamheid uit voeren ( zoveel als het kan) en schromen we niet gebruik te maken van inzet van buiten.

Veelal hulp in natura ( diensten en leveranties) van bedrijven en instellingen die ons een warm hart toedragen. Het aantal sponsors neemt elk jaar nog toe.

De publieksactiviteiten werden ook weer druk bezocht en worden zeer gewaardeerd gezien de vele reacties. Alleen de viering van Werelddierendag viel letterlijk in het water. Deels afgelast door aangekondigd noodweer.

Ons vrijwilligersbestand is de laatste jaren verder uitgebreid en is inmiddels de 60 personen gepasseerd. En kennen we daardoor momenteel een vrijwilligersstop. Eefje van de Brug is ons komen te versterken op PR- gebied en verzorgt onze nieuwe website en heeft daarnaast voor Instagram  gezorgd.

Verder is er een leuke ontwikkeling: dagelijks na schooltijd van de basisschool hebben we nu jeugdploegen, die helpen met het voeren. We kennen een echte wachtlijst hiervoor.

Er zijn 4 medewerkervergaderingen gehouden, met als onderwerpen: code- hygiëne, arbo-zaken, fokbeleid, welzijn en gezondheid van de dieren, organisatie en evaluatie van festiviteiten, bedrijfshygiene en lopende, nieuwe projecten

Verder participeren tegenwoordig diverse instellingen in onze dagelijkse bedrijfsvoering, naast ons vaste vrijwilligerscorps. Denk hierbij aan stagiaires voor praktijkopleiding van het Clusius College en leerlingen van De Spinaker. Verder doen jonge Wajongers werkervaring bij ons op en bieden we scholieren op zaterdag en zondag de mogelijk tot maatschappelijke stages. We zitten hiermee vol tot medio 2020. Daardoor is er momenteel sprake van een “vrijwilligers- stop”; een bijkomend voordeel is, dat we daardoor naast de officiële openingtijden alle ochtenden open kunnen zijn voor onze bezoekers. Met gevolg een grote toename van het aantal bezoekers.

Om groot onderhoud aan onze accommodatie te verrichten, maken we in toenemende mate gebruik van gratis aangeboden diensten van diverse instanties/clubs o.a. in het kader van NLdoet van het Oranjefonds. Dit jaar was het een team van Exodus.

Het dierenbestand is ongeveer hetzelfde gebleven.

Het fokbeleid is aangepast, om zelf in eigen behoefte te voorzien en in te spelen de beperkte vraag van derden. Verder hebben we een adres gevonden waar onze oudere dieren naar toe kunnen en daar tot hun dood mogen verblijven, waardoor het ons mogelijk gemaakt wordt een jong en gezond dierenbestand te houden en onze naam Jong leven hoog te houden.

De investeringen beperkten zich dit jaar hoofdzakelijk tot het aanbrengen Led-verlichting de  aanschaf van een agriafrees en een nieuwe waterpomp en de eerder genoemde infraroodverwarming en kleine aanhangwagen.

Verder is vermeldenswaardig dat:

– We regelmatig positief de krant hebben gehaald met onze activiteiten.

– Alle geiten en schapen zijn dit jaar weer ingeënt tegen Q-koorst.

– We inmiddels 5 BHV-ers hebben binnen onze organisatie.

– De SBB-erkenning verlengd is voor onbepaalde tijd; we mogen praktijkles geven tot MBO 4

– Het schoolbezoek weer is toegenomen. In voorjaar en rondom Werelddierendag.

– We tevreden zijn over de bedrijfsvoering, het onderhoud aan en het schoonhouden van de accommodatie, door onze voortreffelijk vrijwilligers , die van alle markten thuis zijn

Financieel resultaat en vermogen:

Door het voeren van een zuinig beleid en een hoge mate van zelfwerkzaamheid zijn we er weer in geslaagd de exploitatie alsook de gedane investeringen financieel rond te krijgen, .

Onze jaarrekening vertoont weer  een positief saldo van €650,-waardoor onze liquide middelen per 31-12-2019 nu €19278,- bedragen.

Hiervan reserveren we alvast €13.000,- voor toekomstige vervanging van ons medewerkersverblijf.(Hiervoor naar schatting ca.€30.000,- nodig)

Daarnaast zijn alle gebouwen ons eigendom en worden qua waarde niet in de balans meegenomen.

Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan de verminderde energielasten (a.g.v. zonnepanelen en Led-verlichting),toename opbrengst donatieronde, sponsoring, giften e.d.

Voor wat betreft de verdere jaarlijkse exploitatie valt op te merken, dat:

De kosten van krachtvoer alsmaar hoger worden en

– de steeds maar toenemende,verzekeringskosten,energielasten, dierenartskosten (verplichte inenting dieren tegen Q-koorts is wettelijke eis)

Het aantal vaste sponsors is ondanks de recessie van de laatste jaren sinds 2008 hetzelfde gebleven en er komen nog steeds bij. Hetzelfde geldt t.a.v. fondsen, waar bijna nooit vergeefs een beroep op wordt gedaan.