Inhoudelijk jaarverslag 2020

Afgelopen jaar stond in hoofdzaak in het teken van Corona. 16 maart moest de kinderboerderij gesloten worden voor publiek vanwege de Coronauitbraak. Dit had verregaande consequenties voor de kinderboerderij.

De jaarlijkse nieuwsbrief was de week ervoor net in de omgeving bij de mensen bezorgd, als o.a. vooraankondiging van onze start van de jaarlijkse donatieronde. Onze 40 donatielopers konden niet langs de deuren voor de jaarlijkse bijdrage voor de kinderboerderij en waren we genoodzaakt na verloop van tijd nog een flyer te verspreiden met het verzoek aan de mensen om deze keer per bank over te willen maken. De opbrengst was dit jaar dan ook 2500 euro minder.

Het publiek heeft door de sluiting ook niet kunnen genieten van de vele jonge geitjes schaapjes in het voorjaar, als ook niet van onze vele jaarlijkse publieksactiviteiten, zoals paaseieren zoeken en schilderen en schaapscheerdersfeest e.d. Dus een erg saai jaar.

Vele vaste vrijwilligers waren genoodzaakt thuis te blijven, om geen Corona op te lopen, vooral de ouderen onder ons.

Toch ging de bedrijfsvoering door, de dieren moesten immers toch gevoerd en verzorgd worden. Dit hebben we dan ook met een minimale bezetting moeten doen.

Gelukkig werden tijdens de zomer de richtlijnen van RIVM iets versoepeld, zodat we toch nog het een en ander aan onderhoud kunnen doen .o.a.. onze educatieruimte deels gerenoveerd, door het keukenblok te vervangen, deels ledverlichting aangebracht en een veewagentje opgeknapt.

Verder zijn we gestart met de voorbereidingen voor ons nieuwe project, namelijk het renoveren en verduurzamen van ons oude vrijwilligersverblijf. Hiervoor hebben we in de loop der jaren ca.€10.000,- gespaard. Maar omdat we ca. €30.000,- nodig hebben aan materialen,waren we verder genoodzaakt diverse fondsen aan te schrijven; de eerste toezeggingen zijn dan ook al gedaan en hopen dan ook in her voorjaar van 2021 ermee te kunnen starten.

Daarnaast heeft de samenwerking met Museum Broekerveiling verder gestalte gekregen. De kinderboerderij behartigt hun dierenbestand en voorziet elk voorjaar de diereneilandjes op het museumterrein van geitjes en schaapjes en verzorgt de wettelijk Q-koorts-inenting van de schapen en geiten.

Verdere positieve vermeldingen:

Stichting Lief Langedijk was goed voor de aanschaffing van een professionele hogedrukreiniger.

En hebben van nieuwe compressor gekregen van 2 bewoners

Het nieuwe keukenblok in de educatieruimte is geleverd door Snijder Incasso & Gerechtsdeurwaarders.

En hebben sinds kort ook internet op de kinderboerderij, via de buren.

Gelukkig boeren we ondanks alles financieel ook weer vooruit. We kiezen dan ook voor vermindering van de jaarlijkse lasten, voor zover deze door onszelf zijn te beïnvloeden en proberen op allerlei manieren geld bijeen te sprokkelen. Enkele voorbeelden zijn: deelname Raboclubkascampgne (€1470,-) Wecycle –project (€250, –), aanvraag Nldoet €350, ,-bij Oranjefonds, Gift van Hofstedefonds 2000.en enkele leuke giften gekregen. t.b.v. bovengenoemde project. Immers vele kleintjes maken ook een grote.

Verder blijven onze vrijwilligers veel in zelfwerkzaamheid uit voeren (zoveel als het kan) en schromen we niet gebruik te maken van inzet van buiten.

Veelal hulp in natura (diensten en leveranties) van bedrijven en instellingen die ons een warm hart toedragen. Het aantal sponsors neemt elk jaar nog toe.

De publieksactiviteiten hadden geen doorgang a.g.v. Corona, alleen Werelddierendag op kleine schaal gevierd, maximaal mochten 30 personen toegang hebben.

Ons vrijwilligersbestand is constant gebleven en is ca. 60 personen gepasseerd. En kennen we momenteel een vrijwilligersstop. We zouden alleen bestuurlijk in de toekomst versterking behoeven gezien de vergevorderde leeftijd van onze penningmeester.

Verder is er een leuke ontwikkeling: dagelijks na schooltijd van de basisschool hebben we nu jeugdploegen, die helpen met het voeren. We kennen een echte wachtlijst hiervoor en die wordt maar niet kleiner omdat niemand wil stoppen.

A.g.v. Corona zijn er dit jaar slechts 2 medewerkervergaderingen gehouden, met als onderwerpen: code- hygiëne, arbo-zaken, fokbeleid, welzijn en gezondheid van de dieren, organisatie en evaluatie van festiviteiten, bedrijfshygiene en lopende, nieuwe projecten

Verder participeren tegenwoordig diverse instellingen in onze dagelijkse bedrijfsvoering, naast ons vaste vrijwilligerscorps. Denk hierbij aan stagiaires voor praktijkopleiding van het Clusius College. Verder doen jonge Wajongers werkervaring bij ons op en bieden we scholieren op zaterdag en zondag de mogelijk tot maatschappelijke stages. We zitten hiermee vol tot medio 2021.

Het dierenbestand is ongeveer hetzelfde gebleven.

Het fokbeleid is aangepast, om zelf in eigen behoefte te voorzien en in te spelen de beperkte vraag van derden. Verder hebben we een adres gevonden waar onze oudere dieren naar toe kunnen en daar tot hun dood mogen verblijven, waardoor het ons mogelijk gemaakt wordt een jong en gezond dierenbestand te houden en onze naam Jong Leven hoog te houden.

De investeringen beperkten zich dit jaar hoofdzakelijk tot het aanbrengen led-verlichting de eerder genoemde aanschaffingen, die gesponsord werden.

Verder is vermeldenswaardig dat:

We regelmatig positief de krant hebben gehaald met onze activiteiten.

Alle geiten en schapen zijn dit jaar weer ingeënt tegen Q-koorst.

We inmiddels 5 BHV-ers hebben binnen onze organisatie.

De SBB-erkenning verlengd is voor onbepaalde tijd; we mogen praktijkles geven tot MBO 4

We tevreden zijn over de bedrijfsvoering, het onderhoud aan en het schoonhouden van de accommodatie, door onze voortreffelijk vrijwilligers , die van alle markten thuis zijn

Afgelopen jaar hebben 2 studenten van het Clusius College met goed gevolg praktijkexamen gedaan op de kinderboerderij, en diploma medewerker en bedrijfsleider behaald.

Financieel resultaat en vermogen:

Door het voeren van een zuinig beleid en een hoge mate van zelfwerkzaamheid zijn we er weer in geslaagd de exploitatie alsook de gedane investeringen financieel rond te krijgen.

Onze jaarrekening vertoont weer een positief saldo van €10.130,- waardoor onze liquide middelen per 31-12-2019 nu €29.408, bedragen.

Hiervan reserveren we alvast €16.000,- voor toekomstige vervanging van ons medewerkersverblijf.(Hiervoor naar schatting ca.€30.000,- nodig)

Daarnaast zijn alle gebouwen ons eigendom en worden qua waarde niet in de balans meegenomen.

Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan €6000,- (giften t.b.v.nieuwbouw)en de verminderde energielasten (a.g.v. zonnepanelen en Led-verlichting), en geen kosten gemaakt aan publieksfestiviteiten en geen doorgaan van ons jaarlijks barbecuefeest voor onze vrijwilligers en sponsors

Voor wat betreft de verdere jaarlijkse exploitatie valt op te merken, dat:

– De kosten van krachtvoer alsmaar hoger worden en

de steeds maar toenemende,verzekeringskosten, energielasten, dierenartskosten (verplichte inenting dieren tegen Q-koorts is wettelijke eis)

Het aantal vaste sponsors is ondanks de recessie van de laatste jaren sinds 2008 hetzelfde gebleven en er komen nog steeds bij. Hetzelfde geldt t.a.v. fondsen, waar bijna nooit vergeefs een beroep op wordt gedaan.